คำนวณง่ายๆ ได้จากดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) […]